www.Stats.in.th

เสริมหน้าอก สาวประเภทสอง

โครงร่าง ช่วงอก อาจจะดูใหญ่กว่า ไม่ค่อยมีเนื้อนมจริง ซึ่งเป็นต้นทุนอยู่ก่อน ยกเว้นกรณีทานฮอร์โมนมานานๆ เพราะฉะนั้นขนาดของถุงนมก็มักจะต้องการขนาดที่ใหญ่กว่าในการเสริมหน้าอกของผู้หญิง หรือผู้ที่มีเนื้อหน้าอกอยู่แล้ว โดยอาจจะเริ่มต้นที่ประมาณ 350, 375 , 400 ซีซีี

AM680

เสริมขนาด 360 ซีซี ถือว่าไม่ใหญ่เกินไป เพราะต้นทุน ถือว่าไม่มาก และอนาคต ถ้ามีการ หยุดฮอร์โมน อาจจะทำให้เต้านมที่มีอยู่บ้างจากการทานฮอร์๋โมนเล็กลงได้

AM695

เสริม 400 ซีซี

AM1012

เสริม 420 ซีซี