www.Stats.in.th

ทีมงาน

น.พ. อรรถพร โสภณสฤษฎ์สุข

การศึกษา และการทำงาน

 • ศึกษา ชั้นประถม 1 ถึง มัธยมปีที่ 3 ที่ โรงเรียน อัสสัมชัญธนบุรี
 • ศึกษา ชั้นมัธยมปีที่ ๔- ๖ ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2541 ศึกษาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545 แพทยใชัทุนและพร้อมทั้งศึกษาต่อกอง ศัลยศาสตร์ทั่วๆไป โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี
 • พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547 ศึกษาต่อภาควิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง (PLASTIC SURGERY) โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2552 ทำงานและรับราชการที่กองศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 • พ.ศ. 2552 - ป้จจุบัน ทำงานที่อรรถพร คลินิกเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งความงาม

กว่าจะมาเป็นแพทย์

เมื่อวันก่อนได้เห็นรายการกบนอกกะลา ทำรายการเกี่ยวกับการเริ่มเรียนแพทย์ จึงอยากจะมาแชร์ให้ดู สำหรับผู้ที่สนใจ

ทำรายการที่ร.พ.ศิริราช สถาบันการศึกษาแพทย์ปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากตอนที่ผมได้เรียนปี 2535 ตอนนั้นมีโรงเรียนแพทย์เพียง 10 แห่ง เท่าที่จำได้ ตอนเข้าเรียนปี 1 เป็นช่วงที่มีการแข่งขันกีฬา 10 เข็ม .... ชื่อแบบนี้แหละครับไม่ผิด เพราะเป็นกีฬาระหว่างนิสิตนักศึกษาแพทย์ทั้งประเทศ โดยมีชื่อทางการว่า กีฬาเข็มสัมพันธ์ ตอนปี 2535 มีคณะแพทย์ คือ

 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แต่หลังปี 2535 ก็มีสถาบันการศึกการแพทยศาสตร์เกิดขึ้นมาตามลำดับ จนปัจจุบัน เท่าที่ดูจาก wikipedia มีถึง 24 สถาบันแล้ว แต่แม้ว่าทางแพทยสภาพยายามจะผลิตแพทย์เพิ่มขึ้น แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนคนไทยอยู่ดี โดยเฉพาะในต่างจังหวัดซึ่งมีหมอน้อย และถ้ายิ่งแพทย์เฉพาะทาง ก็ยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่

ระบบการศึกษาแพทย์

แบ่งการเรียนเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก เป็นการเรียนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ปี 1-3 ไม่ได้เจอกับผู้ป่วยโดยตรง แต่จะเป็นการเรียนและท่องวิชาความรู้ต่างๆมากมาก ที่สำคัญ เช่นการเรียนกายวิภาค ซึ่งทำให้เราได้เรียนรู้ถึงโครงสร้างร่างกายมนุษย์อย่างละเอียด และสามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์เพื่อรักษาคนไข้ต่อไปในอนาคต