www.Stats.in.th

อาการปวดบริเวณกระดูกก้นกบ

Tail bone pain หรือ Coccygodynia

น.พ.สิทธาพันธ์ มั่นชูพงศ์

ว.ว.อนุสาขาระงับปวด(Pain management)

แผนกกระดูก โรงพยาบาลรามคำแหง

แผนกกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลกรุงเทพ

Email:interventionpain.com

อาการปวดบริเวณกระดูกก้นกบมักพบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีน้ำหนักตัวมากหรือมีประวัติหกล้มก้นกระแทกซึ่งผู้ป่วยมักถูกละเลยไป หรือเป็นลักษณะอาการปวดร้าว มาจากอวัยวะภายใน เช่น จากลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย หรือระบบทางเดินปัสสาวะ มักนั่งนานๆไม่ได้ นั่งที่แข็งๆ ขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์จะมีอาการปวดมากขึ้น ภาพรังสีอาจพบการหักงอของกระดูกดังรูป

การรักษา(Treatment options)

  1. การรักษาโดยการใช้ยาและกายภาพบำบัด
    ในกรณีเริ่มมีอาการปวดก้นกบในระยะเริ่มแรกอาจพิจารณาใช้ยาในกลุ่มยาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์(NSAIDS)ร่วมกับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการนั่งและการใช้หมอนหลุมในการรองนั่ง
  2. การรักษาโดยการทำหัตถการทางด้านระงับปวด (Pain Intervention)
    เป็นการรักษาโดยเทคนิคใหม่ซึ่งทำให้อาการปวดน้อยลงมากและผู้ป่วยสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทันทีหลังการรักษานั่นก็คือการฉีดยาใต้ต่อกระดูกก้นกบโดยใช้เครื่องFluoroscpe หรือการรักษาโดยใช้คลื่นวิทยุ(Radiofrequency) ซึ่งพบว่าสามารถลดปวดได้ ร้อยละ100 โดยเฉลี่ยมากกว่า 1ปี

ภาพถ่ายรังสีแสดงตำแหน่งเข็มแทงทะลุผ่านSacroccocygeal ligamentจะเห็นได้ว่าสารทึบแสงนั้นฉาบไป ตามหน้าต่อ Sacrococcygeal junction